Facebook Instagram YouTube

Pravidla SMS hlasování

PRAVIDLA SOUTĚŽE CZECH AND SLOVAK PHOTOGIRL

I. Prohlášení

Czech & Slovak Photo Girl (dále jen soutěž) je soutěž, jejímž hlavním mottem je naplnění myšlenky zdravého životního stylu, aktivního využití volného času a sportování. Snaží se přivézt mladé lidi k volnočasovým aktivitám a k zamyšlení se nad každodenním počínáním v souvislosti se zdravotním stavem každého člověka. Výhradně se vymezuje proti jakékoli formě ničení zdraví a tělesné schránky jako například kouření, nadměrného požívání alkoholu a užívání drog. Smyslem projektu je spíše sport, zdraví a seberealizace. Ruku v ruce s mottem soutěže jde také hledání dívek či žen, které touží po tom být moderní, úspěšné a zároveň pečující o své tělesné i duševní zdraví. Na cestě k úspěchu jím soutěž pomáhá formou prezentace na webových stránkách a v médiích. Soutěž je vyhlašována společností PhotoGirl s.r.o., sídlem V předpolí 1306/7, Praha 10, 100 00, IČ: 04937317 (dále jen vyhlašovatel).
Tato obecně závazná pravidla soutěže Czech & Slovak Photo Girl (dále jen pravidla) se řídí právními předpisy České republiky a Slovenské republiky.

II. Termíny soutěže

Soutěž začíná 1. 11. 2019 a končí slavnostním finále v září 2020. Registrace soutěžících proběhne na webových stránkách www.photogirl.cz a www.photogirl.sk 

III. Organizace soutěže  

 

 

V. Podmínky pro soutěžící

VI. Administrativa soutěže

 

VII. Cenový fond

VIII. Ostatní

 

V Praze, 1. října 2019

 

 

 

 

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SMS SOUTĚŽE

 

SMS marketingová soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 1.12. 2019 do září 2020.
Organizátorem soutěže je PhotoGirl s. r. o., se sídlem Praha 10, V předpolí 1306/7, PSČ 100 00, IČ: 049 37 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255959, (dále jen organizátor).

SMS marketingová soutěž Czech and Slovak PhotoGirl 2019 Public

(dále jen SMS hlasovací soutěž)

Oficiální pravidla SMS hlasovací soutěže

 

I.

Organizátor a spolupořadatel hlasovací soutěže

SMS marketingová soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 1.12. 2019 do září 2020.

Organizátorem hlasovací soutěže je PhotoGirl s. r. o., se sídlem Praha 10, V předpolí 1306/7, PSČ 100 00, IČ: 049 37 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255959, (dále jen organizátor).

Technicky zajišťuje společnost Artoy a.s. Reklamace plateb a reklamace@artoy.cz nebo lince 602 777 555, 9-17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz.

Provozuje: BZ Partners Group a.s., info@photogirl.cz.

 

II.

Podmínky účasti

Marketingové soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky starší 18 let.

 

 

II.

Účastníci marketingové soutěže a pravidla hlasovací soutěže

SMS marketingová soutěž probíhá na webových stránkách www.photogirl.cz a www.photogirl.sk.

 

Podmínky účasti

Účastníkem marketingové soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Oficiálních pravidel, která zašle SMS zprávu nejpozději od 1.12. 2019 do září 2020

Pravidla marketingové soutěže

Účastníci z České republiky zašlou SMS ve tvaru CSPG xxx (za xxx je nutno dosadit ID soutěžící dívky) na určené hrací telefonní číslo 903 33 10 (dále jen „hrací číslo“).

 

Účastníci ze Slovenské republiky zašlou SMS ve tvaru CSPGS xxx (za xxx je nutno dosadit ID soutěžící dívky) na určené hrací telefonní číslo 6663 (dále jen „hrací číslo“).

 

Z jednoho telefonního čísla je možné přijmout neomezené množství SMS.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy spojené s doručováním SMS zpráv.

Odesláním SMS hlasu vyjádří účastník svůj souhlas s účastí v této části marketingové soutěže a s podmínkami a pravidly marketingové soutěže.

Pokud účastník odešle SMS zprávu pomocí internetu, nebude do soutěže zařazen. Pokud účastník odešle SMS zprávu z telefonu, který není jeho, je povinen získat souhlas vlastníka mobilního telefonu s tím, že prostřednictvím jeho mobilního telefonu bude držitel komunikovat s organizátorem. SMS zprávy, které budou zaslány na chybné telefonní číslo, v rozporu s předepsaným tvarem SMS nebo v rozporu s pravidly hlasovací soutěže, nebudou do hlasovací soutěže zařazeny.

Cena SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, nebo 0,5 EUR. Technicky zajišťuje společnost Artoy a.s. Reklamace plateb a reklamace@artoy.cz nebo lince 602 777 555, 9-17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz. Přijaté SMS zprávy budou pro účely vyhodnocení soutěže a určení výherce zaznamenávány. Záznam přijatých SMS zpráv bude pořizován automaticky, a to v tomto rozsahu: mobilní číslo účastníka soutěže, hlas konkrétní dívce, datum a čas přijetí SMS zprávy, obsah zprávy. Zaznamenané údaje jsou závazné pro vyřizování případných reklamací.

IV.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek marketingové soutěže bude účastník z marketingové soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky marketingové soutěže, výhry a dobu trvání marketingové soutěže kdykoli v průběhu. Případně celou marketingové soutěž zrušit.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v marketingové soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za finanční hotovost.

Účastníci marketingové soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora/spolupořadatele, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník marketingové soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, a to správcem – společností PhotoGirl s.r.o. sídlem Praha 10, V předpolí 1306/7, nebo jím určeným zpracovatelem po dobu trvání smluvního vztahu o poskytování služeb mezi hlasujícím a správcem. Účastník marketingové soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Účastník marketingové soutěže výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení organizátora prostřednictvím elektronické pošty, pokud organizátorovi v rámci soutěže sdělí též svoji elektronickou adresu. Účastník marketingové soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat a to jakýmkoliv způsobem.

V.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla marketingové soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.photogirl.cz nebo www.photogirl.sk. Účastníci marketingové soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

V Praze dne 1. října 2019